Telefonszám: +36 30 318 4929| Viszonteladói regisztráció

Selected:

Cook Liquid 50 5kg tisztítíószer,citrom illattal

4 589 Ft

Cook Liquid 50 5kg tisztítíószer,citrom illattal

4 589 Ft

Nagykereskeredelmi árakért itt regisztráljon!

Leírás

pH 6 7 8 9 10 C o o k L i q u i d 5 0
SEMLEGES HATÁSÚ ÁLTALÁNOS KÉZI
MOSOGATÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER
KONCENTRÁTUM
J E L L E M Z Ő K :
Semleges hatású általános kézi mosogató- és tisztítószer, mely összetételénél fogva rendkívül
széleskörűen használható. Erőteljesen oldja a szennyeződéseket és zsírokat. Használatával egy
vegyszerrel elvégezhető az intézményben előforduló kézi tisztítások jelentős része. Semleges
összetétele révén még a legérzékenyebb felületeken (pl.:alumínium, festett, vagy horganyzott
fémfelületek) is használható általános tisztító és mosogatószerként.
A L K A L M A Z Á S I T E R Ü L E T :
Gépek, berendezések, munkafelületek, szociális helyiségek, asztalok, padozat, csempe, üveg
és műanyag felületek tisztítására vízben oldva, vagy közvetlenül a tisztítandó felületre
felhordva. Az élelmiszeripar, vendéglátóipar területein, a betegellátó- és közintézményekben,
konyhákban, stb. alkalmazható.
K E V E R É K J E L L E M Z Ő A D A T A I :
Külső: citromsárga színű, kellemes, citrom illatú folyadék.
Sűrűség (20°C-on): kb. 1,0 g/cm3
pH (10g/l-es, 20°C-on): kb. 8
Oldhatóság (20°C-on): vízzel korlátlanul elegyedik
Habzóképesség: habzó
Ö S S Z E T E V Ő K :
anionos felületaktív anyag, nemionos felületaktív anyag, illatanyag kombináció,
színezőanyag, konzerválószer
A L K A L M A Z Á S I J A V A S L A T :
Habzó tulajdonságát vegyük figyelembe az alkalmazásakor.
Alkalmazási terület Koncentráció Hatásidő / Hőfok
Kézi mosogatás 1. fázis (zsíroldás) 0,2 – 0,5 %
(2 – 5 ml / 1liter víz )
1 – 2 perc,
30 – 40°C
Gépek, berendezések, munkafelületek,
padozat tisztítására
0,5 – 5 %
(5 – 50 ml / 1liter víz )
5 – 30 perc,
15 – 60°C
A mosogatási technológiának biztosítani kell a mosóoldat maradéktalan leöblítését. A szer
maradványait a kezelt felületről – a padozat kivételével – ivóvizes öblítéssel el kell távolítani.
Rendeltetésszerű felhasználás során ügyelni kell arra, hogy az élelmiszerek sem a termékkel,
sem annak maradékával, hulladékával ne kerüljenek érintkezésbe.
M E G J E G Y Z É S :
Szakszerű kezelés és felhasználás során a komponensek biológiai lebonthatóságával
környezeti probléma nem várható. A használt színezőanyag, illatanyag kombináció,
konzerválószer nem okoz problémát.
– 1 –
prospektus
C o o k L i q u i d 5 0
B I Z T O N S Á G T E C H N I K A I E L Ő Í R Á S :
A keverékre vonatkozó munka- és balesetvédelmi előírások megtalálhatóak a biztonsági
adatlapon. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Szemizgató hatású.
E L S Ő S E G É L Y R E U T A L Ó I N F O R M Á C I Ó K :
Rendszeres használat esetén érzékeny bőrűek használjanak védőkrémet. Ha szembe jut, bő
vízzel azonnal ki kell mosni. Lenyelés esetén fogyasszunk sok vizet.
T Á R O L Á S , E L T A R T H A T Ó S Á G :
Eredeti csomagolásban, jól lezárva, hűvös, száraz, napfénytől védett, fagymentes helyen,
élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni.
Szakszerűen, az előírásoknak megfelelően tárolva 24 hónapig tartható el.
K I S Z E R E L É S I M E N N Y I S É G : G Y Á R T Ó :
1 kg, 5 kg, 20 kg Hungaro Chemicals Kft.
Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
E N G E D É L Y S Z Á M : Tel.: +36-42-508-970
2870/2010 OÉTI hunchem@t-online.hu
www.hungarochemicals.hu

HungaroChemicals Kft. 1/14 Cook Liquid 50

BIZTONSÁGI ADATLAP
Összhangban van az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és a 2015/830/EU rendelettel
A kiállítás kelte, 1. verzió: 2010.08.05.
*1.) Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás
azonosítása:
1.1. Termék azonosító: keverék Cook Liquid 50
1.2. Anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználása, illetve
ellenjavallat felhasználása
semleges kémhatású általános kézi mosogató- és
tisztítószer koncentrátum
Kellemes citrom illatú, habzó, általános kézi mosogató- és tisztítószer. Jól
használható gépek, berendezések, munkafelületek, padozat, asztalok, csempe, üveg
és műanyag felületek, stb. tisztítására vízben oldva vagy közvetlenül a tisztítandó
felületre felhordva az élelmiszeripar, vendéglátóipar területein, a betegellátó- és
közintézményekben, konyhákban, stb. területén.
Ellenjavallt felhasználás: Más tisztító- és fertőtlenítőszerekkel, tömény savakkal,
lúgokkal nem keverhető. Habzó tulajdonságát vegyük figyelembe az alkalmazása
során.
1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai
Gyártó cég neve: HungaroChemicals Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 4445 Nagycserkesz – Halmosbokor 6.
Telefonszám: +36-42-508-970 Fax: +36-42-500-039
Biztonsági adatlapért felelős elérhetősége: Fejlesztési csoport +36-42-508-970
A szállító cég neve: azonos a gyártóval
Forgalmazó cég neve: azonos a gyártóval
1.4. Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
telefonszám: 06-80-20-11-99 (díjmentesen hívható, zöld szám, 0-24h)
cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
*2.) Szakasz: Veszély azonosítása:
2.1. Az anyag vagy keverék besorolása
Felülvizsgálat dátuma: 2017.02.07. 5. verzió
HungaroChemicals Kft. 2/14 Cook Liquid 50

A keverék a 1272/2008/EK irányelveinek valamint későbbi módosításainak
osztályozása szerint:
Veszélyességi osztályok /
Kategóriák Figyelmeztető mondatok
Eye Irrit. 2 – Szem irritáció H319 Súlyos szemirritációt okoz
Veszélypiktogram:

GHS07

Figyelmeztetés: Figyelem
2.2. Címkézési elemek
A 1272/2008/EK, a 648/2004/EK rendeleteknek és későbbi módosításainak
megfelelő címkézés.
Cook Liquid 50 semleges kémhatású általános kézi mosogató- és tisztítószer
koncentrátum
Összetétel (veszélyes anyagok): Nátrium-C12-14-alkilszulfát, etoxilált 15-30%,
Kókuszzsírsav-dietanolamid 5-10%
Összetevők a 648/2004/EK rendelet szerint: 15-30% anionos felületaktív anyag, 5-
15% nemionos felületaktív anyag, illatanyag kombináció, színezőanyag (E102
tartazin és E131 patentkék keverékének vizes oldata), konzerválószer
(Metilkloroisotiazolinon és Metilisotiazolinon 3:1 arányú keveréke).
Eye Irrit. 2 – Szem
irritáció
GHS07

Figyelmeztetés:
Figyelem
H319 Súlyos szemirritációt okoz
Megelőzés:
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell
mosni.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata
kötelező.
Elhárító intézkedés:
P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó
óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék
eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást
kell kérni.
Kellemes citrom illatú, habzó, általános kézi mosogató- és tisztítószer. Jól
használható gépek, berendezések, munkafelületek, padozat, asztalok, csempe,
üveg és műanyag felületek, stb. tisztítására vízben oldva vagy közvetlenül a
tisztítandó felületre felhordva az élelmiszeripar, vendéglátóipar területein, a
betegellátó- és közintézményekben, konyhákban, stb. területén. Használat előtt
olvassa el a keverék prospektusát. Figyelem. A keverék maradékai, hulladékká vált
szennyezett göngyölege a 2012.évi CLXXXV. törvény alapján veszélyes
Felülvizsgálat dátuma: 2017.02.07. 5. verzió
HungaroChemicals Kft. 3/14 Cook Liquid 50

Cook Liquid 50 semleges kémhatású általános kézi mosogató- és tisztítószer
koncentrátum
hulladéknak minősül. Az illatanyag kombináció, konzerválószer és a színezőanyag a
használat során az érzékeny bőr esetén nem okoz irritációt.
Szakvéleményszám: 2870/2010. OÉTI
Mennyiség:
Gyártási szám:
Gyártási idő: a gyártási szám 5-10-ig karaktere
Eltarthatóság:
Gyártó: Hungaro Chemicals Kft.
4445 Nagycserkesz-Halmosbokor 6.
Tel.: +36-42-508-970
email: hunchem@t-online.hu
www.hungarochemicals.hu
2.3. Egyéb veszélyek
Nem ismert. PBT és vPvB teszt a keverékre nem készült. A személyi és/vagy a
környezeti kockázatokra vonatkozó kiegészítő információkat jelen adatlap 11. és 12.
rovata közli.
*3.) Szakasz: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó
adatok:
3.1. Anyagok
A termék keverék, nem anyag.
3.2. Keverékek
CAS-szám EC-szám Kémiai név Index
szám
Besorolás
1272/2008/EK
Koncentráció
68891-38-3 500-234-8
Nátrium-C12-
14-alkilszulfát,
etoxilált

– 15 – 30 %
61791-31-9 263-16339 Kókuszzsírsavdietanolamid –
* Eye Dam. 1
Skin Irrit. 2
H318 , H315
GHS07
GHS05
5 – 10 %
Kémiai név REACH szám
Nátrium-C12-14-alkilszulfát, etoxilált 01-2119488639-16
Kókuszzsírsav-dietanolamid 01-2119490100-53
* Gyártó általi besorolás.
Nem veszélyes összetevő(k), vagy koncentrációjuk nem éri el a besorolási értéket:
illatanyag kombináció, színezőanyag (E102 tartazin és E131 patentkék keverékének
vizes oldata), konzerválószer (Metilkloroisotiazolinon és Metilisotiazolinon 3:1 arányú
keveréke).
Felülvizsgálat dátuma: 2017.02.07. 5. verzió
HungaroChemicals Kft. 4/14 Cook Liquid 50

A veszélyes összetevő(k) kockázataira utaló H mondatok teljes szövegét az adatlap
16. rovata közli.
*4.) Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések:
4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése
Általános tanács: Bőrrel való érintkezés után mindig mossunk kezet, vigyázzunk,
hogy szembe ne kerüljön. A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni. Használjunk
megfelelő védőfelszerelést.
4.1.a. Belégzés esetén: Nem illékony keverék, rendeltetésszerű felhasználásánál
belégzési veszély gyakorlatilag nem fordulhat elő. Menjünk friss levegőre.
4.1.b. Bőrrel való érintkezés esetén: Bőrrel való érintkezés után bőséges folyó
vizes leöblítés és szappannal kézmosás. A szennyezett ruházatot el kell távolítani.
4.1.c. Szemmel való érintkezés esetén: Legalább 10-15 percig tartó szemöblítést
kell végezni folyó vízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó állandó
mozgatása közben. Amennyiben szükséges a sérültet azonnal szakorvoshoz kell
irányítani.
4.1.d. Lenyelés esetén: A szájüreget vízzel alaposan ki kell öblíteni, sok vizet kell
itatni és azonnal orvosi kezelés szükséges. Hánytatni nem szabad.
4.1.2. Javaslat: Lenyelése esetén a felhígulás érdekében ittasunk sok vizet. A
sérültet vigyük friss levegőre. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. Tegyünk
meg mindent az orvosi segítséget nyújtó személyek védelmére, segítsük a
munkájukat.
4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások
Belégzés: Rendeltetésszerű felhasználásánál belégzési veszély gyakorlatilag nem
fordulhat elő.
Bőr: Bőrkiszáradás.
Szem: Vörösség, szúró, égető érzés. Könnyezés.
Lenyelés: Hasi fájdalom, hányinger. Köhögés. Habképződés.
4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése
Lenyelése esetén a felhígulás érdekében ittasunk sok vizet. A sérültet vigyük friss
levegőre, a hideg ellen védjük. A szennyezett ruhát azonnal le kell venni, bő vízzel
mosakodjunk meg. Tegyünk meg mindent az orvosi segítséget nyújtó személyek
védelmére, segítsük a munkájukat.
*5.) Szakasz: Tűzoltási intézkedések:
Általános: Nem tűzveszélyes és nem éghető keverék.
5.1. Oltóanyag
A megfelelő oltóanyag: Valamennyi szokásos oltóanyag felhasználható. Tűzoltó hab,
vízsugár, tűzoltópor, széndioxid.
Az alkalmatlan oltóanyag: Nem ismert.
5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek
Hevítés hatására káros gőzök szabadulhatnak fel.
Felülvizsgálat dátuma: 2017.02.07. 5. verzió
HungaroChemicals Kft. 5/14 Cook Liquid 50

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat
Az edényzet felmelegedése esetén porlasztott vízzel való hűtés javasolt. Javasolt az
edényzet eltávolítása a veszélyes zónából. Használni kell az egyéni
védőfelszerelést.
*6.) Szakasz: Intézkedések véletlenszerű környezetbe
jutás esetén:
6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások
6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében:
Belégzés: Rendeltetésszerű felhasználásánál belégzési veszély gyakorlatilag nem
fordulhat elő. Nagy mennyiség kiömlésekor szellőztessünk.
Bőr: Érzékeny bőr esetén viseljünk védőkesztyűt.
Szem: Kerüljük a szembejutást, szükség esetén viseljünk védőszemüveget.
Lenyelés: Kerüljük a keverék lenyelését.
Gyújtóforrás: Nem tűzveszélyes termék.
Szellőztetés: Nem szükséges a szellőztetés.
Porzás: Nem por alakú termék.
Terület kiürítése: Kereszt szennyeződés elkerülése miatt szükséges a terület
kiürítése.
Szakértői konzultáció: Nem szükséges különleges szakértő.
6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében:
Belégzés: Nagy mennyiség kiömlésekor szellőztessünk.
Bőr: Viseljünk védőkesztyűt.
Szem: Kerüljük a szembe kerülését.
Lenyelés: Kerüljük a keverék lenyelését.
Használjunk egyéni védőfelszerelést. A nem érintett személyeket el kell távolítani. A
szennyezett ruházatot azonnal le kell venni, valamint bő vízzel való kézmosás
szükséges.
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések
A kiömlött tömény, nagy mennyiségű keveréket talajba, élővizekbe és kezelés nélkül
közcsatornába juttatni nem szabad. Savakkal, lúgokkal nem kerülhet érintkezésbe.
Sok vízzel kell hígítani. Tájékoztatni kell az illetékes hatóságokat, ha a keverék
hígítatlanul csatornába kerül, felszíni vagy felszín alatti vízbe esetleg a földbe/talajba
jut.
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai
Kis mennyiség kiömlése esetén sok vízzel le kell öblíteni. A szellőztetést meg kell
oldani.
Nagy mennyiség esetén folyadék-megkötő anyaggal (homok, tőzeg) fel kell venni,
összegyűjteni és elszállítani. A szennyezett területről a tárolóedényeket el kell
távolítani. A maradék szennyeződést vízzel le kell öblíteni. A kiömlött mennyiséget
zárható edényzetbe helyezzük, a felület lemosásához mindig nagy mennyiségű vizet
használjunk. A csúszásveszélyre, habképződésre vigyázzunk. A helyiséget jól
szellőztessük át.
6.4. Hivatkozás más szakaszokra
Felülvizsgálat dátuma: 2017.02.07. 5. verzió
HungaroChemicals Kft. 6/14 Cook Liquid 50

Sürgősségi kapcsolatra vonatkozó információkat lásd az 1. szakasznál.
A személyi védőfelszerelésre az információ(k) a 8. szakasznál olvasható.
A hulladék kezelésre módszerek a 13. szakaszban található.
*7.) Szakasz: Kezelés és tárolás:
7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések
Használata során el kell kerülni a tömény keverék nagy mennyiségű kiömlését. A
kezelés során be kell tartani az általános munkavédelmi utasításokat. Az edényzetet
mindig gondosan vissza kell zárni.
7.1.1. Ajánlások: A teljesen elszennyeződött ruházatot le kell venni. A szembe
kerülést, a lenyelést el kell kerülni. Használjunk megfelelő védőruházatot,
védőfelszerelést. A tárolóedényzetet mindig óvatosan kell nyitni. Savaktól, lúgoktól
tartsuk távol.
7.1.2. Általános foglalkozási higiénia: Használat közben étkezni, inni, dohányozni
tilos. Használat után bőséges vízzel való kézmosás szükséges. A szennyezett
ruházatot, védőfelszerelést el kell távolítani mielőtt az étkező területére lépünk.
7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt
Eredeti csomagolásban, jól lezárva, hűvös, száraz, napfénytől védett, fagymentes
helyen, élelmiszerektől, vegyszerektől elkülönítve kell tárolni. Javasolt tárolási
hőmérséklet 20-25°C. Az edényzetet mindig gondosan zárjuk vissza. A fel nem
használt keverék visszaöntését a kannába el kell kerülni. Alacsony hőmérsékleten a
termék viszkózussá válhat. Szobahőmérsékletre helyezve a termék visszanyeri
eredeti viszkozitását. Napon, magas hőmérsékleten opálosodás, színbeli fakulás,
illatanyag csökkenés léphet fel. A fel nem használt keverék visszaöntését a kannába
el kell kerülni.
7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)
Pontos végfelhasználás a keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre. Kellemes
citrom illatú, habzó, általános kézi mosogató- és tisztítószer. Jól használható gépek,
berendezések, munkafelületek, padozat, asztalok, csempe, üveg és műanyag
felületek, stb. tisztítására vízben oldva vagy közvetlenül a tisztítandó felületre
felhordva az élelmiszeripar, vendéglátóipar területein, a betegellátó- és
közintézményekben, konyhákban, stb. területén.
*8.) Szakasz: Az expozíció elleni védekezés/egyéni
védelem:
8.1. Ellenőrzési paraméterek
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet és módosításai alapján a
magyarországi munkahelyi expozíciós határértékek vegyi anyagra vonatkozóan:
Nátrium-C12-14-alkilszulfát, etoxilált Nincs rendelkezésre álló adat.
Kókuszzsírsav-dietanolamid Nincs rendelkezésre álló adat.
8.2. Az expozíció ellenőrzése
Felülvizsgálat dátuma: 2017.02.07. 5. verzió
HungaroChemicals Kft. 7/14 Cook Liquid 50

Munkavégzés során be kell tartani a vegyi anyagokkal folytatott tevékenység
általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályait. A dolgozókkal meg kell
ismertetni a keverék felhasználás munka egészségügyi előírásait. Fel kell hívni a
dolgozók figyelmét a keverék irritációt okozó hatására.
8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés: Biztosítani kell a munka közbeni és a munka
utáni hideg-meleg vizes tisztálkodás lehetőségét.
8.2.2. Egyéni óvintézkedések, egyéni védőeszközök:
A keverék hígítás nélküli kezelése során: Ha a termék hígítása zárt adagolóberendezéssel történik, – a kifröccsenés vagy a közvetlen bőrkontaktus lehetősége
nélkül -, úgy a szakaszban leírt védőfelszerelés viselése átgondolandó. Javasoljuk a
védőfelszerelés használatát ebben az esetben is, hiszen a kannacsere esetén
érintkezhetünk a koncentrátum keverékkel.
Szem/arc védelem: Védőszemüveg használata a koncentrátummal történő
munkavégzés során. A kifröccsenés ellen védjük a szemünket.
Kézvédelem: Védőkesztyű használata. Az anyaga, vastagsága legyen vegyszerálló.
Bőrvédő krém használatát javasoljuk.
Testrész védelme: Használjunk védőruházatot a kifröccsenések ellen.
Légzésvédelem: Kerüljük a hosszan tartó belélegzést.
A keverék hígított kezelése során: Javasolt koncentráció: 5%. Javasoljuk a
szaktanácsadóval történő konzultálást.
Szem/arc védelem: Rendeltetésszerű felhasználásánál veszély nem fordulhat elő. A
kifröccsenés ellen védjük a szemünket.
Kézvédelem: Javasoljuk a védőkesztyű használatát. Használjunk bőrvédő krémet.
Testrész védelme: Használjunk védőruházatot a kifröccsenések ellen.
Légzésvédelem: Nem szükséges.
Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: A munkahelyen tilos enni, inni,
dohányozni. A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni, a munkaszünetek előtt
kezet kell mosni. A műszak végén javasolt a bőrvédő krém használata.
8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések: A helyi és a nemzeti szabályozásokat
be kell tartani. Tájékoztatni kell az illetékes hatóságokat, ha a keverék hígítatlanul
csatornába kerül, felszíni vagy felszín alatti vízbe esetleg a földbe/talajba jut.
Felülvizsgálat dátuma: 2017.02.07. 5. verzió
HungaroChemicals Kft. 8/14 Cook Liquid 50

*9.) Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok:
9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
Megjelenési forma (halmazállapot): folyadék
Viszkozitás: közepesen viszkózus
Szín: citromsárga
Szag: illatosított, citrom
Relatív sűrűség (20°C -on): kb. 1,0 g/cm3
Oldhatóság (20°
C -on): vízzel korlátlanul elegyedik
pH érték (10g/l-es oldat 20°C -on): kb. 8
Habzóképesség: habzó
Olvadáspont: nincs adat
Fagyáspont: nincs adat
Forráspont: nincs adat
Párolgási sebesség: nincs adat
Lobbanáspont: nincs adat
Gőznyomás: nincs adat
Tűzveszélyesség: nincs adat
Robbanásveszély: nincs adat
Öngyulladási hőmérséklet: a keverék önmagától nem gyullad
Bomlási hőmérséklet: nincs adat
9.2. Egyéb információk
A keverékre vonatkozóan nem áll rendelkezésre.
*10.) Szakasz: Stabilitás és reakciókészség:
A keverék normális felhasználási és raktározási körülmények között stabil.
10.1. Reakciókészség
Erős lúgokkal, savakkal, savtartalmú tisztítószerekkel ne kerüljön érintkezésbe.
10.2. Kémiai stabilitás
Kerüljük az erős napfényt, a hevítést, melegítést. Alacsony hőmérsékleten a termék
viszkózussá válhat. Szobahőmérsékletre helyezve a termék visszanyeri eredeti
viszkozitását. Napon, magas hőmérsékleten opálosodás, színbeli fakulás, illatanyag
csökkenés léphet fel. A fel nem használt keverék visszaöntését, ráöntését a
kannába, flakonba el kell kerülni.
10.3. A veszélyes reakciók lehetősége
Koncentrátum formájában, nagy mennyiség esetén az erős lúgokkal, savakkal,
savtartalmú tisztítószerekkel reakcióba léphet.
10.4. Kerülendő körülmények
A tárolási hőmérséklet 20-25°C legyen. Alacsony hőmérsékleten a termék
viszkózussá válhat. Alacsony hőmérsékleten a termék viszkózussá válhat.
Szobahőmérsékletre helyezve a termék visszanyeri eredeti viszkozitását. Napon,
magas hőmérsékleten opálosodás, színbeli fakulás, illatanyag csökkenés léphet fel.
10.5. Nem összeférhető anyagok
Felülvizsgálat dátuma: 2017.02.07. 5. verzió
HungaroChemicals Kft. 9/14 Cook Liquid 50

Kerüljük a savakkal, lúgokkal való érintkezést.
10.6. Veszélyes bomlástermékek
Káros gőzök szabadulhatnak fel.
*11.) Szakasz: Toxikológiai adatok:
11.1.1-11.1.4. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ
A keverékre nincs adat. Munkavégzés során be kell tartani a vegyi anyagokkal
folytatott tevékenység általános munkabiztonsági és munkahigiénés szabályait. Az
expozíció különböző módjaira való információkat a keverék jellege, fizikai és kémiai
tulajdonságai alapján adtuk meg. A dolgozókkal meg kell ismertetni a veszélyes
összetevők toxikológiai tulajdonságait.
Veszélyes összetevő(k)re vonatkozóan:
Akut toxicitás:
Nátrium-C12-14-alkilszulfát, etoxilált
Akut orális toxicitás LD50 patkány: >2000 mg/kg
Kókuszzsírsav-dietanolamid
Akut orális toxicitás LD50 patkány: >2000 mg/kg
Akut dermális toxicitás LD50 patkány: >2000 mg/kg
Irritáció, maró hatás:
Nátrium-C12-14-alkilszulfát, etoxilált
Nincs adat.
Kókuszzsírsav-dietanolamid
Bőr: irritáló hatás.
Szem: irritáló hatás.
Szenzibilizáló hatás:
Nátrium-C12-14-alkilszulfát, etoxilált, Kókuszzsírsav-dietanolamid
Nem okoz túlérzékenységet.
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás:
Nátrium-C12-14-alkilszulfát, etoxilált, Kókuszzsírsav-dietanolamid
Nincs adat.
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás:
Nátrium-C12-14-alkilszulfát, etoxilált, Kókuszzsírsav-dietanolamid
Nincs adat.
Rákkeltő hatás:
Nátrium-C12-14-alkilszulfát, etoxilált, Kókuszzsírsav-dietanolamid
Nincs adat.
Csírasejt-mutagenitás:
Nátrium-C12-14-alkilszulfát, etoxilált, Kókuszzsírsav-dietanolamid
Nem mutattak ki mutagén hatást.
Felülvizsgálat dátuma: 2017.02.07. 5. verzió
HungaroChemicals Kft. 10/14 Cook Liquid 50

Reprodukciós toxicitás:
Nátrium-C12-14-alkilszulfát, etoxilált, Kókuszzsírsav-dietanolamid
Nem mutattak ki károsító hatást.
11.1.5. A valószínű expozíciós útra vonatkozó információ
Bőr: Védőfelszerelés nélküli használat, hosszan tartó behatás során kisebb
kiszáradás léphet fel a bőr felületén.
Szem: Szembe kerülve könnyezés, pirosság, irritáció léphet fel.
Lenyelés: A száj, a torok, a gyomor pirosodását okozhatja.
Belégzés: Nincs tünet.
11.1.6. A fizikai, kémiai és toxikológiai jellegzetességekkel kapcsolatos tünetek
Bőr: Kiszáradás jelentkezhet.
Szem: Vörösség, égető, szúró érzés lehetséges. Könnyezés.
Lenyelés: Hasi fájdalom léphet fel. Hányinger jelentkezhet. Habképződés a szájban,
gyomorban.
Belégzés: Nincs tünet.
11.1.7. A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali
hatások, valamint krónikus hatások
A keverékre nem áll rendelkezésre adat.
11.1.8. A kölcsönhatásokból eredő hatások
A keverékre nem áll rendelkezésre adat.
11.1.9. Egyedi adatok hiánya
Nem került sor egyedi adat felhasználására.
11.1.10. Keverékek
Nem történt ilyen kapcsolat vizsgálata.
11.1.11. A keverék és az anyag kapcsolatára vonatkozó információ
Nem történt ilyen kapcsolat vizsgálata.
11.1.12. Egyéb információk
Nincs adat.
*12.) Szakasz: Ökológiai adatok:
12.1. Toxicitás
Mivel a keverékről nem állnak rendelkezésre specifikus adatok, használjuk a normál
ipari munkaelőírások betartásával, elkerülve kijutását a környezetbe. Mindenképpen
elkerülendő a tömény keverék talajba, közcsatornába, vízfolyásokba kerülése.
Veszélyes összetevő(k)re vonatkozóan:
Nátrium-C12-14-alkilszulfát, etoxilált
EC50 (48h): 18 mg/l (Daphnia)
LC50 (96h): 15 mg/l (hal)
Felülvizsgálat dátuma: 2017.02.07. 5. verzió
HungaroChemicals Kft. 11/14 Cook Liquid 50

Biológiai lebonthatósága: >80 %.
Perzisztencia: nincs adat.
Kókuszzsírsav-dietanolamid
EC50 (48h): 1-10 mg/l (Daphnia)
LC50 (96h): 1-10 mg/l (hal)
Biológiai lebonthatósága: >90%.
Perzisztencia: nincs adat.
12.2. Perzisztencia és lebonthatóság
A keverékre nincs adat. Szakszerű kezelés és felhasználás során környezeti
probléma nem várható. A keverékben található felületaktív anyagok megfelelnek a
rendeletben – 648/2004/EK – előírt biológiai lebonthatóságnak.
12.3. Bioakkumulációs képesség
A keverékre nincs adat. Mindenképpen elkerülendő a tömény keverék talajba,
közcsatornába, vízfolyásokba kerülése. Hígított formában a szennyvízcsatornába
vezetve a helyi előírások betartása mellett a termék nem befolyásolja a
szennyvíztisztító berendezések működését.
Nátrium-C12-14-alkilszulfát, etoxilált Nincs meghatározva.
Kókuszzsírsav-dietanolamid Nincs meghatározva.
12.4. A talajban való mobilitás
A keverékre nincs adat. Amennyiben a termék beszennyezte a talajt, vízfolyásokat,
intézkedni kell, hogy a minimálisra csökkenjen a vízbázisokra gyakorolt hatás.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
A keverékre nincs adat. A keverékben található veszélyes összetevők nem felelnek
meg a PBT kritériumoknak. Saját osztályba sorolás. Nem teljesítik a vPvB
kritériumokat.
12.6. Egyéb káros hatások
A keverékre nincs adat.
*13.) Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok:
Ne juttassuk közvetlenül, hígítás nélkül csatornába, környezetbe.
13.1. Hulladékkezelési módszerek
A keverék maradékai, hulladékká vált szennyezett göngyölege a 2012. évi CLXXXV.
Törvény alapján veszélyes hulladéknak minősül, besorolását a 72/2013. (VIII.27.)
VM rendelet alapján, a tevékenységnek megfelelően kell elvégezni. A keverék nagy
mennyiségű maradékait hulladékgyűjtőben lehet megsemmisíteni a hatályos
engedélyek által meghatározott technikai előírások és normák szerint.
A különböző felhasználási területek miatt a gyártó nem pontosan tudja megadni az
EWC kódot valamint az EWC kód nem keverékre vonatkozik.
A keverékkel szennyezett hulladékká vált göngyöleg, veszélyes hulladékként
kezelendő.
Felülvizsgálat dátuma: 2017.02.07. 5. verzió
HungaroChemicals Kft. 12/14 Cook Liquid 50

EWC kód: 15 01 10 * Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal
szennyezett csomagolási hulladék
13.1.1. Keverék: Amikor csak lehetséges a hulladék keletkezését el kell kerülni,
minimálisra kell csökkenteni. A felhasználást kell előnyben részesíteni.
13.1.2. Csomagolás: A szennyezett csomagolóanyagokat a lehető legalaposabban
ki kell üríteni, majd veszélyes hulladékgyűjtőben történik a megsemmisítése. A
szennyezett csomagolóanyag háztartási hulladékkal nem keverhető.
13.1.3. Üres Csomagolás: A kiürített csomagolóanyagokat a lehető legalaposabban
meg kell tisztítani vízzel, habmentességig, pH semleges értékig. Háztartási
hulladékkal keverhető.
13.1.4. Szennyvízkezelés: Hígított formában a szennyvízcsatornába vezetve a helyi
előírások betartása mellett a termék nem befolyásolja a szennyvíztisztító
berendezések működését.
Tilos a tömény keveréket és maradékait talajba, élővízbe és hígítás nélkül
közcsatornába juttatni. A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett
szennyvizekre a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben előírtat kell alkalmazni,
figyelembe véve a 28/2004. (XII.25.) KVVM rendelet határértékeit is.
*14.) Szakasz: Szállításra vonatkozó információk:
14.1.-14.4.: RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR (közúti,
vasúti, hajó- és légi szállítási előírások) értelmében nem veszélyes keverék.
14.5. Környezeti veszélyek: Ne engedjük töményen a környezetbe való kijutását.
14.6. Felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nem ismert.
14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti
ömlesztett szállítás: A keverék tartályhajóban ömlesztve nem szállítható.
*15.) Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk:
15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi
és környezetvédelmi előírások/jogszabályok
Az Európai Parlament és Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a
vegyi anyagok regisztrálásról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
(REACH)
REACH rendelet módosításai
Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK
irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK
rendelet módosításáról
Veszélyes anyagok magyarországi jegyzéke és kiegészítő jegyzékei
2015/830/EU (V.28.) Rendelet a vegyi anyagok regisztrálásról, értékeléséről,
engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK rendelet
módosításáról
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és a kapcsolódó rendeletek
3/2002.(II.8.) SzCsM – EüM együttes rendelete a munkahelyek munkavédelmi
követelményeinek minimális szintjéről
Felülvizsgálat dátuma: 2017.02.07. 5. verzió
HungaroChemicals Kft. 13/14 Cook Liquid 50

2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékgazdálkodásról
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
44/2000.(XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes
szabályairól
33/2004.(IV.26.) ESzCsM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes
szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet módosításáról
25/2000.(IX.30.) EüM – SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai
biztonságáról
54/2014.(XII.25.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
15.2. Kémiai biztonsági értékelés
A keverékre nem készült biztonsági értékelés.
*16.) Szakasz: Egyéb információk:
16.1. A biztonsági adatlap előző változathoz képest való módosítása:
A keverék adatlap módosítása az érvényben lévő rendelet(ek) miatt történt.
A felülvizsgálati dátum és az aktuális verziószám a lábjegyzetben olvasható.
Módosítás: minden pontban, *-al megjelölve.
16.2. A vonatkozó H mondatok
A veszélyes összetevő, az adatlap 3. pontjában feltüntetett H mondatok szövege:
H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
16.3. Rövidítések
CAS szám: A Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám.
EC szám: az EINECS- és ELINCS számok.
LC 50: 50% halálozási rátához tartozó koncentráció.
LD 50: Közepes halálos dózis mennyisége.
EC 50: Azon koncentráció, melyhez 50%-os hatáserősség tartozik.
GHS…: Veszélypiktogram
H…….: Figyelmeztető mondat
REACH szám: REACH regisztrációs szám, a gyártóra vonatkozó rész nélkül
16.4. Egyéb
Megjegyzés a felhasználó számára:
Jelen adatlapban feltüntetett információk az utolsó változat időpontjában
rendelkezésünkre álló ismeretek szintjén alapul. Jelen dokumentum nem jelent a
keverék tulajdonságaira vonatkozó garanciavállalást.
Mivel a keverék használata nem tartozik közvetlen ellenőrzésünk alá, a felhasználó
kötelessége, hogy saját felelősségére betartsa az érvényes vonatkozó higiéniai és
biztonsági előírásokat és törvényeket.
Felülvizsgálat dátuma: 2017.02.07. 5. verzió
HungaroChemicals Kft. 14/14 Cook Liquid 50

Biztonsági adatlapot készítette: Szijjártó Edit
Biztonsági adatlapot készítette felelős személy elérhetősége:
szijjartoedit@hunchem.hu
Biztonsági adatlapot készítette felelős személy aláírása:
Felülvizsgálat dátuma: 2017.02.07. 5. verzió

További információk

Tömeg 5 kg
×

Kosár